Beauty Forum

The most expensive drug that is available with generic names is called neurontin, which costs about rs 6,000 per year, Eine grünewellgehäuse in köln sildenafil 150 mg kaufen Fordon steht immer noch nicht vor der tür. The study found that the number of dog fleas in the three areas decreased more than 20% after ivermectin treatment.

Aldactone is a nonsteroidal antiandrogen that is used for the treatment of moderate to severe acne in postmenopausal women. Generic drugs are manufactured in india and is unconsciously available in the form of tablets, capsules, creams, powders, drops, transdermal patches, nasal sprays, injections, and oral sprays. This drug is intended only for short-term use, not more than 2 weeks, for the treatment of anxiety related to mild to moderate acute stress or anxiety associated with adjustment disorder with depressed mood or bipolar affective disorder.

logo

Registrace vystavovatele na veletrh Praha

  Fakturační adresa


  Objednávka stánku / volné plochy

  Plocha S (1–5 m2) : 1.750-Kč za m2
  Plocha M (6–9 m2) : 1.650-Kč za m2
  Plocha L (10–20 m2) : 1.550-Kč za m2
  Plocha XL (21–29 m2) : 1.450-Kč za m2
  Plocha BIG (nad 30 m2) : 1.350-Kč za m2

  Registrační poplatek: 1.000,– Kč

  Pojištění odpovědnosti za případnou škodu: 700,– Kč (nebo vlastní)

  Veškeré ceny jsou bez DPH.

  Reklamní příležitosti na akci


  Údaje pro zápis zdarma do veletržního katalogu  Typ stánku

  Sdílená reklama – 4/5 každé plochy budou vaše


  Zástupce vystavovatele

  Vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zařízení prezentace a fakturaci na svého zástupce


  Oborový adresář – zaškrtněte prosím, v jaké sekci chcete mít stánek a být zařazení  Obchodní podmínky pro účast vystavovatelů na veletrhu Beauty Forum Praha

  Pořadatel: Euro Beauty, s.r.o., se sídlem Hradešínská 60a, 100 00 Praha 10, DIČ: CZ07559674
  Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, která podala Přihlášku k účasti na veletrhu Beauty Forum Praha

  Datum a místo konání akce: sobota a neděle 12.-13.listopadu 2022, Průmyslový palác nebo Křižíkovy pavilony, výstaviště Holešovice – Praha 7

  1. Podmínky účasti na veletrhu
  1. Vystavovatel vyplní, podepíše a doručí Pořadateli sjednanou cestou Přihlášku k účasti na akci, kterou Pořadatel potvrdí.
  2. Podpisem Přihlášky se Vystavovatel zavazuje k dodržování těchto obchodních podmínek a také podmínek Výstaviště Praha.
  3. Vystavovatel se zavazuje k prezentování a prodeji pouze takových produktů, které mají spojitost se zaměřením veletrhu.
  4. Stavbu stánku, připojení k energiím nebo vodě, popřípadě další doplňkové služby nejsou automatické a Vystavovatel si je od Pořadatele pronajímá zvláštním dodatkem ke smlouvě.
  5. Vystavovatel se zavazuje dodržovat otevírací dobu veletrhu, která je: 12.11.2022 od 10:00 do 18:00, 13.11.2022 od 10:00 do 17:00. Pokud Vystavovatel začne balit svůj stánek před ukončením veletrhu, je Pořadatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. V případě pozdního příchodu a „otevření“ stánku po otevírací době, je Pořadatel oprávněn účtovat Vystavovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 korun.
  6. Vystavovatel bere na svou osobní zodpovědnost, že disponuje veškerými zákonnými povoleními, atesty a dalšími náležitostmi k prodeji svých produktů a služeb na území ČR. Zároveň prohlašuje, že nabídkou a prodejem svých produktů a služeb nedochází k poškozování práv, ani autorských, třetí osoby.
  7. Pořadatel má právo odmítnout účast takového Vystavovatele, který hodlá nabízet takové zboží, které není v souladu se zaměřením veletrhu
  2. Platební podmínky
  1. Po potvrzení závazné přihlášky Pořadatelem bude Vystavovateli vytvořena a odeslána zálohová faktura na pronájem plochy, registrační poplatek a zajištění pojištění odpovědnosti. Bez zaplacení zálohové faktury nebude Vystavovateli umožněn vstup na výstavní plochu.
  2. Bude-li Vystavovatel objednávat realizaci a stavbu stánku od Pořadatele a bude-li objednávat připojení k energiím nebo vodě a další služby, tyto budou fakturovány bezprostředně po potvrzení objednávky zálohovou fakturou. Bez zaplacení zálohové faktury na tyto doplňkové služby nebude Vystavovateli umožněn vstup na výstavní plochu.
  3. Výsledná faktura – s odečtením záloh bude vystavena bezprostředně po skončení veletrhu.
  4. Cena nájmu místa a registrační poplatek zahrnuje:
   • nájemné za holou výstavní plochu po dobu průběhu veletrhu, bez obvodových stěn a vybavení
   • zařazení do seznamu vystavovatelů ve Veletržním Katalogu tak, jak Vystavovatel uvedl v Přihlášce
   • zařazení do orientačního systému veletrhu
   • vystavovatelské průkazy (jeden průkaz na každý započatý m2 objednané plochy)
   • montážní a demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup (vjezd) do areálu (Výstaviště Praha je oprávněno požadovat vratnou kauci)
   • Veletržní katalog v tištěné podobě
  5. Cena nájmu a registrační poplatek nezahrnuje:
   • obvodové stěny stánku, jiné vybavení, stěny sousedních stánků
   • registrační poplatek za spoluvystavovatele
   • rozšířený záznam o Vystavovateli ani logo Vystavovatele ve Veletržním katalogu nad rámec údajů, uvedených v Přihlášce
  6. Storno podmínky: Pokud vystavovatel zruší svoji účast na veletrhu po potvrzení Přihlášky Pořadatelem, je povinen uhradit následující storno poplatky:
   • 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení účasti v termínu do 90 dnů před zahájením veletrhu
   • 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení účasti v termínu méně, než 90 dnů před zahájením veletrhu Storno poplatky se vztahují i na případ, kdy Vystavovatel sníží svou původně objednanou a potvrzenou výstavní plochu. Storno poplatky platí i Vystavovatel, který nezaplatil zálohovou ani jinou fakturu a díky tomu mu nebyl umožněn vstup na výstavní plochu. Registrační poplatky propadají vždy v plné výši bez ohledu na termín zrušení účasti.
  7. V případě, že Vystavovatel sdílí jednu plochu s dalším Spoluvystavovatelem, je Vystavovatel povinen zaplatit registrační poplatek i za Spoluvystavovatele. Nezaplacením tohoto poplatku může být Vystavovateli znemožněn vstup na výstavní plochu.
  8. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH v zákonné výši ke dni pořádání veletrhu
  3. Výstavní plocha
  1. Pořadatel pronajímá krytou výstavní plochu bez zařízení s možností přívodu elektrické energie, vody, odpadu, telefonu a zajištění úklidu, příp. dalších služeb na základě dodatečné objednávky.
  2. Pořadatel má právo na zmenšení objednané plochy nebo na změnu jejího tvaru a umístění. Pokud není objednaná a Pořadatelem potvrzená výstavní plocha z důvodů na straně Pořadatele k dispozici, má Vystavovatel nárok na vrácení registračního poplatku, uhrazeného nájemného a uhrazené ceny za objednané doplňkové služby. Vystavovatel nemá nárok na náhradu s tím spojených případných škod.
  3. Pokud si Vystavovatel staví svůj stánek sám nebo prostřednictvím jím vybrané firmy, zavazuje se k dodržování přesného půdorysu. Jakékoliv přesahy nad objednanou plochu, a to v jakékoliv výšce, mohou být dodatečně dofakturovány v ceně 1m2 dle ceníku v Přihlášce za každý jednotlivý přesah.
  4. Objednáním a potvrzením Přihlášky je veletržní plocha Vystavovateli předrezervována. Závazně je rezervována až po zaplacení zálohové faktury za místo. Pokud před zaplacením projeví o stejné místo jiný zájemce, vyzve Pořadatel Vystavovatele k okamžité úhradě zálohové faktury. Pokud Vystavovatel do 7 dnů neprovede úhradu, je Pořadatel oprávněn původně objednané místo Vystavovatele pronajmout novému zájemci a stánek Vystavovatele přesunout dle svého uvážení.
  5. Koncepce veletrhu vychází z klasického pravoúhlého výstavního rastru, v němž je možné realizovat stánky:
   • řadové, s volnou čelní stranou
   • rohové, se dvěma otevřenými stranami
   • čelní, se třemi otevřenými stranami
   • ostrůvek se všemi stranami otevřenými
  6. Rozmístění zaměření veletrhu je:
   • střední hala a pravé křídlo Průmyslového paláce exkluzivní kosmetické značky (neprodejní zóna), kosmetika (dekorativní, pečující, …), vlasové produkty, produkty pro nehtový design, vybavení salonů, produkty péči o nohy, bio & organic produkty, wellness & spa
  7. V případě, že Vystavovatel zanechá po veletrhu pronajatou plochu jakkoliv poškozenou nebo zašpiněnou, je Pořadatel oprávněn dodatečně účtovat Vystavovateli náklady na uvedení plochy do stavu, v jakém Vystavovatel plochu přebíral.
  8. Vystavovatel není oprávněn pronajatou výstavní plochu podnajmout třetí osobě bez písemného souhlasu Pořadatele.
  4. Odpovědnost
  1. Pořadatel nenese odpovědnost za poškození, zničení ani ztrátu jakýchkoliv věcí, které Vystavovatel přinese na veletržní stánek, a to ani při montáži nebo demontáži.
  2. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv újmy ani škody, které by Vystavovatel mohl svou účastí na veletrhu způsobit třetím stranám
  3. Vystavovatel je povinen být po dobu veletrhu pojištěn na odpovědnost za způsobenou škodu. Pořadatel zajišťuje ve prospěch vystavovatelů pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou činností vystavovatele třetím osobám v době konání veletrhu, montáže a demontáže do výše pojistného plnění 5 000 000 Kč za cenu 700 Kč bez DPH.
  4. Má-li Vystavovatel uzavřenou individuální pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu do výše pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč a předloží Pořadateli potvrzení, není povinen platit zajištění pojistného plnění ve výši 700 Kč bez DPH
  5. Ochrana zdraví a požární ochrana
  1. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů a demontáže bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a další obecně závazné právní předpisy a vnitřní normy platné v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha a zásady manipulace s veškerým technickým zařízením a hořlavinami. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků Pořadatele nebo Výstaviště Praha
  2. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.
  3. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
  4. Pořadatel odpovídá za realizaci objednaného připojení stánku k elektrické energii, Vystavovatel odpovídá za stav elektroinstalace příslušného stánku včetně stavu elektrospotřebičů. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti. V případě, že revizní technik Pořadatele prohlásí elektroinstalaci stánku za chybnou, je Vystavovatel povinen chybnou elektroinstalaci odpojit a/nebo opravit.
  5. Vystavovatel je povinen používat k chůzi vyhrazených cest a komunikací. Únikové cesty, prostory u elektrických rozvaděčů, uzávěrů vody, vnitřních odběrních míst a hydrantů je vystavovatel povinen udržovat volné.
  6. Vystavovatel je povinen proškolit svůj personál o bezpečném chování v průběhu montáže a demontáže veletrhu. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění v průběhu, ani při montáži nebo demontáži veletrhu Beauty Forum Praha.
  6. Podmínky realizace stánku
  1. Pokud stavbu stánku nerealizuje Pořadatel prostřednictvím realizační firmy, je Vystavovatel povinen zaslat Pořadateli fotografie nebo kresbu svého stánku ke schválení.
  2. Vystavovatel je povinen si zajistit stavbu obvodových stěn svého stánku v místech, kde přímo sousedí s jiným stánkem, v min. výšce 2,5 m.
  3. Pokud stavbu stánku realizuje sám Vystavovatel, pak Vystavovatel odpovídá za stavební a technické provedení stánku a odpovídá tak za případné škody na majetku a zdraví způsobené nevhodným provedením stánku.
  7. Nevhodná prezentace
  1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastním stánku a nesmí rušit nebo omezovat okolní vystavovatele.
  2. Svolení k umístění jakýchkoliv propagačních materiálů mimo stánek Vystavovatele je možné pouze formou písemné dohody. Vystavovatel bere na vědomí, že propagace mimo pronajatý stánek bude zpoplatněna.
  3. Pořadatel je oprávněn nepovolit takovou reklamu, která je v rozporu se zákonem a/nebo dobrými mravy bez dalšího vysvětlování.
  4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování hudebních a jiných produkcí pouze do hlasitosti 40dB (běžná hlasitost mluveného slova), a to za předpokladu, že ostatní vystavovatelé nebudou takovou produkcí rušeni. Naměří-li zástupce Pořadatele namátkovou kontrolou hlasitost produkce vyšší, než 40dB, je oprávněn nařídit Vystavovateli nastavení hlasitosti na předepsanou úroveň a ten to bez odkladu musí provést.
  5. Veškerá pyrotechnická produkce je zakázána pod pokutou 1 milion korun.
  8. Doručování písemností
  1. Veškeré přihlášky, objednávky anebo další písemnosti doručuje Vystavovatel emailem na adresu: info@beautyforum.cz, nebo poštou (doporučeně) na adresu: Beauty Forum Praha, Hradešínská 60a, 100 00 Praha 10
  9. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit účast Vystavovatele na veletrhu v případě, že Vystavovatel svým chováním porušuje zákony ČR, zákonné povinnosti a náležitosti pro prodej produktů, dobré mravy nebo nedodržuje technicko – bezpečnostní předpisy a pokyny Pořadatele.
  2. Veškerá komunikace, týkající se přihlašování, odhlašování, dodatků, námitek, doobjednávek nebo změn v přihlášce musí být prováděna písemně dne článku 8. těchto Obchodních podmínek.
  3. Veškeré spory, vzniklé z jakýchkoliv důvodů v průběhu veletrhu, budou řešeny smírem. Nebude-li možné dosáhnout smírného řešení do 3 měsíců po skončení veletrhu Beauty Forum Praha, budou spory řešeny obecnými soudy, dle zákonů ČR. Místně příslušným soudem bude soud v Praze.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky k účasti Vystavovatele na veletrhu Beauty Forum Praha.