Beauty Forum

You can also take gabapin nt with a few other prescription drugs to bring down the chance of them interfering with its effectiveness. Amoxicillin buy now it may not be a problem, but amoxicillin Yuzhnyy diversita di prestazioni tra viagra cialis levitra buy now the. You could buy it from a retail store that sells pharmaceutical drugs.

Doxycycline capsule 100mg price for pain on urination. In addition to being taken before an anticonvulsant medication, zinc lozenges can be taken analogically with an anticonvulsant medication to help decrease seizure activity. The cost of living in the state of texas is high during most of the state's summer and fall seasons, and it is important to know the costs of living in any particular area of the state before making a decision regarding a home purchase.

logo

Registrace vystavovatele na veletrh Brno

  Fakturační adresa


  Objednávka stánku / volné plochy

  Plocha S (1–5 m2) : 1 650 Kč za m2
  Plocha M (6–9 m2) : 1 550 Kč za m2
  Plocha L (10–20 m2) : 1 450 Kč za m2
  Plocha XL (21–29 m2) : 1 350 Kč za m2
  Plocha BIG (nad 30 m2) : 1 250 Kč za m2

  Registrační poplatek: 1.000,– Kč

  Pojištění odpovědnosti za případnou škodu: 700,– Kč (nebo vlastní)

  Veškeré ceny jsou bez DPH.

  Reklamní příležitosti na akci


  Údaje pro zápis zdarma do veletržního katalogu

  Prezentujeme na veletrhu tyto značky


  Typ stánku

  Sdílená reklama – 4/5 každé plochy budou vaše


  Zástupce vystavovatele

  Vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zařízení prezentace a fakturaci na svého zástupce

  Oborový adresář – zaškrtněte prosím, v jaké sekci chcete mít stánek a být zařazení  OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST VYSTAVOVATELŮ NA VELETRHU BEAUTY FORUM BRNO

  Pořadatel: Euro Beauty, s.r.o., se sídlem Hradešínská 60a, 100 00 Praha 10, DIČ: CZ07559674
  Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, která podala Přihlášku k účasti na veletrhu Beauty Forum Brno

  Datum a místo konání akce: sobota a neděle 23.-24. dubna 2022, Hala G1, výstaviště Brno
  1. Podmínky účasti na veletrhu
  1. Vystavovatel vyplní, podepíše a doručí Pořadateli sjednanou cestou Přihlášku k účasti na akci, kterou Pořadatel potvrdí.
  2. Podpisem Přihlášky se Vystavovatel zavazuje k dodržování těchto obchodních podmínek a také podmínek Výstaviště Praha.
  3. Vystavovatel se zavazuje k prezentování a prodeji pouze takových produktů, které mají spojitost se zaměřením veletrhu.
  4. Stavbu stánku, připojení k energiím nebo vodě, popřípadě další doplňkové služby nejsou automatické a Vystavovatel si je od Pořadatele pronajímá zvláštním dodatkem ke smlouvě.
  5. Vystavovatel se zavazuje dodržovat otevírací dobu veletrhu, která je: 23.4.2022 od 9:00 do 18:00, 24.4.2022 od 9:00 do 17:30. Pokud Vystavovatel začne balit svůj stánek před ukončením veletrhu, je Pořadatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. V případě pozdního příchodu a „otevření“ stánku po otevírací době, je Pořadatel oprávněn účtovat Vystavovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 korun.
  6. Vystavovatel bere na svou osobní zodpovědnost, že disponuje veškerými zákonnými povoleními, atesty a dalšími náležitostmi k prodeji svých produktů a služeb na území ČR. Zároveň prohlašuje, že nabídkou a prodejem svých produktů a služeb nedochází k poškozování práv, ani autorských, třetí osoby.
  2. Platební podmínky
  1. Po potvrzení závazné přihlášky Pořadatelem bude Vystavovateli vytvořena a odeslána zálohová faktura na pronájem plochy, registrační poplatek a zajištění pojištění odpovědnosti. Bez zaplacení zálohové faktury nebude Vystavovateli umožněn vstup na výstavní plochu.
  2. Bude-li Vystavovatel objednávat realizaci a stavbu stánku od Pořadatele a bude-li objednávat připojení k energiím nebo vodě a další služby, tyto budou fakturovány bezprostředně po potvrzení objednávky zálohovou fakturou. Bez zaplacení zálohové faktury na tyto doplňkové služby nebude Vystavovateli umožněn vstup na výstavní plochu.
  3. Výsledná faktura – s odečtením záloh bude vystavena bezprostředně po skončení veletrhu.
  4. registrační poplatek zahrnuje:
   • nájemné za holou výstavní plochu po dobu průběhu veletrhu, bez obvodových stěn a vybavení
   • zařazení do seznamu vystavovatelů ve Veletržním Katalogu tak, jak Vystavovatel uvedl v Přihlášce
   • zařazení do orientačního systému veletrhu
   • vystavovatelské průkazy (jeden průkaz na každé započaté 3m2 objednané plochy)
   • montážní a demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup (vjezd) do areálu (Výstaviště Praha je oprávněno požadovat vratnou kauci)
   • Veletržní katalog v tištěné podobě
  5. Cena nájmu a registrační poplatek nezahrnuje:
   • obvodové stěny stánku, jiné vybavení, stěny sousedních stánků
   • registrační poplatek za spoluvystavovatele
   • rozšířený záznam o Vystavovateli ve Veletržním katalogu nad rámec údajů, uvedených v Přihlášce
  6. Storno podmínky: Pokud vystavovatel zruší svoji účast na veletrhu po potvrzení Přihlášky Pořadatelem, je povinen uhradit následující storno poplatky:
   • 50% z celkového sjednaného nájemného při zrušení účasti v termínu do 90 dnů před zahájením veletrhu
   • 100% z celkového sjednaného nájemného při zrušení účasti v termínu méně, než 90 dnů před zahájením veletrhu Storno poplatky se vztahují i na případ, kdy Vystavovatel sníží svou původně objednanou a potvrzenou výstavní plochu.
   • Storno poplatky platí i Vystavovatel, který nezaplatil zálohovou ani jinou fakturu a díky tomu mu nebyl umožněn vstup na výstavní plochu. Registrační poplatky propadají vždy v plné výši bez ohledu na termín zrušení účasti.
  7. V případě, že Vystavovatel sdílí jednu plochu s dalším Spoluvystavovatelem, je Vystavovatel povinen zaplatit registrační poplatek i za Spoluvystavovatele. Nezaplacením tohoto poplatku může být Vystavovateli znemožněn vstup na výstavní plochu.
  8. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH v zákonné výši ke dni pořádání veletrhu
  3.Výstavní plocha
  1. Pořadatel pronajímá krytou výstavní plochu bez zařízení s možností přívodu elektrickéenergie, vody, odpadu, telefonu a zajištění úklidu, příp. dalších služeb na základědodatečné objednávky.
  2. Pořadatel má právo na zmenšení objednané plochy nebo na změnu jejího tvarua umístění. Pokud není objednaná a Pořadatelem potvrzená výstavní plocha z důvodůna straně Pořadatele k dispozici, má Vystavovatel nárok na vrácení registračníhopoplatku, uhrazeného nájemného a uhrazené ceny za objednané doplňkové služby.Vystavovatel nemá nárok na náhradu s tím spojených případných škod.
  3. Pokud si Vystavovatel staví svůj stánek sám nebo prostřednictvím jím vybrané firmy,zavazuje se k dodržování přesného půdorysu. Jakékoliv přesahy nad objednanouplochu, a to v jakékoliv výšce, mohou být dodatečně dofakturovány v ceně 1m2 dleceníku v Přihlášce za každý jednotlivý přesah.
  4. Objednáním a potvrzením Přihlášky je veletržní plocha Vystavovateli předrezervována.Závazně je rezervována až po zaplacení zálohové faktury za místo. Pokud předzaplacením projeví o stejné místo jiný zájemce, vyzve Pořadatel Vystavovatelek okamžité úhradě zálohové faktury. Pokud Vystavovatel do 7 dnů neprovede úhradu,je Pořadatel oprávněn původně objednané místo Vystavovatele pronajmout novémuzájemci a stánek Vystavovatele přesunout dle svého uvážení.
  5. Koncepce veletrhu vychází z klasického pravoúhlého výstavního rastru, v němž jemožné realizovat stánky:
   • řadové, s volnou čelní stranou
   • rohové, se dvěma otevřenými stranami
   • čelní, se třemi otevřenými stranami
   • ostrůvek se všemi stranami otevřenými
  6. Rozmístění zaměření veletrhu je:
   • střední hala Průmyslového paláce – exkluzivní kosmetické značky
   • levé křídlo Průmyslového paláce – vlasové produkty, móda, doplňky, bižuterie,šperky, zdravý životní styl
   • pravé křídlo Průmyslového paláce – pečující a dekorativní kosmetika, produkty pronehty, nehtová modeláž, wellness, vybavení salonů
  7. V případě, že Vystavovatel zanechá po veletrhu pronajatou plochu jakkolivpoškozenou nebo zašpiněnou, je Pořadatel oprávněn dodatečně účtovat Vystavovatelináklady na uvedení plochy do stavu, v jakém Vystavovatel plochu přebíral.
  8. Vystavovatel není oprávněn pronajatou výstavní plochu podnajmout třetí osobě bezpísemného souhlasu Pořadatele
  4.Odpovědnost
  1. Pořadatel nenese odpovědnost za poškození, zničení ani ztrátu jakýchkoliv věcí, kteréVystavovatel přinese na veletržní stánek, a to ani při montáži nebo demontáži.
  2. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv újmy ani škody, které by Vystavovatel mohlsvou účastí na veletrhu způsobit třetím stranám
  3. Vystavovatel je povinen být po dobu veletrhu pojištěn na odpovědnost za způsobenouškodu. Pořadatel zajišťuje ve prospěch vystavovatelů pojištění odpovědnosti za škodu,způsobenou činností vystavovatele třetím osobám v době konání veletrhu, montážea demontáže do výše pojistného plnění 1 000 000 Kč za cenu 700 Kč bez DPH.
  4. Má-li Vystavovatel uzavřenou individuální pojistnou smlouvu na odpovědnostza škodu do výše pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč a předloží Pořadatelipotvrzení, není povinen platit zajištění pojistného plnění ve výši 700 Kč bez DPH
  5.Ochrana zdraví a požární ochrana
  1. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhůa demontáže bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a další obecnězávazné právní předpisy a vnitřní normy platné v Průmyslovém paláci na VýstavištiPraha a zásady manipulace s veškerým technickým zařízením a hořlavinami. Dáleje povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavníprostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníkůPořadatele nebo Výstaviště Praha
  2. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používatžádné hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.
  3. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytýchprostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
  4. Pořadatel odpovídá za realizaci objednaného připojení stánku k elektrické energii,Vystavovatel odpovídá za stav elektroinstalace příslušného stánku včetně stavuelektrospotřebičů. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platnýmoprávněním k této činnosti. V případě, že revizní technik Pořadatele prohlásíelektroinstalaci stánku za chybnou, je Vystavovatel povinen chybnou elektroinstalaciodpojit a/nebo opravit.
  5. Vystavovatel je povinen používat k chůzi vyhrazených cest a komunikací. Únikovécesty, prostory u elektrických rozvaděčů, uzávěrů vody, vnitřních odběrních místa hydrantů je vystavovatel povinen udržovat volné.
  6. Vystavovatel je povinen proškolit svůj personál o bezpečném chování v průběhumontáže a demontáže veletrhu. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění v průběhu,ani při montáži nebo demontáži veletrhu Beauty Forum Praha.
  6. Podmínky realizace stánku
  1. Pokud stavbu stánku nerealizuje Pořadatel prostřednictvím realizační firmy, je Vystavovatel povinen zaslat Pořadateli fotografie nebo kresbu svého stánku ke schválení.
  2. Vystavovatel je povinen si zajistit stavbu obvodových stěn svého stánku v místech, kde přímo sousedí s jiným stánkem, v min. výšce 2,5m.
  3. Pokud stavbu stánku realizuje sám Vystavovatel, pak Vystavovatel odpovídá za stavební a technické provedení stánku a odpovídá tak za případné škody na majetku a zdraví způsobené nevhodným provedením stánku.
  7. Nevhodná prezentace
  1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastním stánku a nesmí rušit nebo omezovat okolní vystavovatele.
  2. Svolení k umístění jakýchkoliv propagačních materiálů mimo stánek Vystavovatele je možné pouze formou písemné dohody. Vystavovatel bere na vědomí, že propagace mimo pronajatý stánek bude zpoplatněna.
  3. Pořadatel je oprávněn nepovolit takovou reklamu, která je v rozporu se zákonem a/ nebo dobrými mravy bez dalšího vysvětlování.
  4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování hudebních a jiných produkcí pouze do hlasitosti 40dB (běžná hlasitost mluveného slova), a to za předpokladu, že ostatní vystavovatelé nebudou takovou produkcí rušeni. Naměří-li zástupce Pořadatele namátkovou kontrolou hlasitost produkce vyšší, než 40dB, je oprávněn nařídit Vystavovateli nastavení hlasitosti na předepsanou úroveň a ten to bez odkladu musí provést.
  5. Veškerá pyrotechnická produkce je zakázána pod pokutou 1 milion korun.
  8.Doručování písemností
  1. Veškeré přihlášky, objednávky anebo další písemnosti doručuje Vystavovatel emailemna adresu: info@beautyforum.cz, nebo poštou (doporučeně) na adresu: Beauty Forum Praha, Hradešínská 60a, 100 00 Praha 10
  9. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit účast Vystavovatele na veletrhu v případě, že Vystavovatel svým chováním porušuje zákony ČR, zákonné povinnosti a náležitosti pro prodej produktů, dobré mravy nebo nedodržuje technicko – bezpečnostní předpisy a pokyny Pořadatele.
  2. Veškerá komunikace, týkající se přihlašování, odhlašování, dodatků, námitek, doobjednávek nebo změn v přihlášce musí být prováděna písemně dne článku 8. těchto Obchodních podmínek.
  3. Veškeré spory, vzniklé z jakýchkoliv důvodů v průběhu veletrhu, budou řešeny smírem. Nebude-li možné dosáhnout smírného řešení do 3 měsíců po skončení veletrhu Beauty Forum Praha, budou spory řešeny obecnými soudy, dle zákonů ČR. Místně příslušným soudem bude soud v Praze.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky k účasti Vystavovatele na veletrhu Beauty Forum Praha.